משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ש”ח

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
32Gi ישראל

 1. כללי
  1.1. מדיניות זו מובאת בפני המשתמשים באתר www.32gi.co.il (להלן: “האתר”) המופעל על ידי ב.ר.א.ע בע”מ ח.פ 516145067 (להלן: “32Gi ישראל”).
  1.2. 32Gi ישראל מחויבת לשמור על המידע האישי על אודות המשתמשים ועל פרטיותם, והינה הגורם האחראי לטיפול בנתונים האישיים של המשתמשים באתר במסגרת השימוש בו.
  1.3. בהתאם להוראות הדין – לרבות בנוגע להגנה על פרטיות והגנה על מידע, מדיניות זו מפרטת ומתארת את סוגי המידע שנאסף על ידי 32Gi ישראל בנוגע למשתמשים, היקף ומטרת האיסוף, העיבוד והשימוש בנתונים שהתקבלו בהקשר למידע, לרבות שיתופו עם צדדים שלישיים.
  1.4. הוראות מדיניות זו מנוסחות בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך מתייחסות לשני המינים באופן זהה.
  1.5. מדיניות זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בכל מקרה של סתירה בין השניים – בנושאים שעניינם הגנה על פרטיות והגנה על מידע, תגברנה הוראות מדיניות זו.
  1.6. הגדרות:
  1.6.1. משתמש – אדם פרטי, תושב ישראל מעל גיל 18 שעושה שימוש באתר;
  1.6.2. מידע אישי – כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם או מידע אודות אדם (למעט תאגיד או חבר בני אדם) מזוהה או הניתן לזיהוי בין במישרין ובין בצירוף נתונים נוספים שבידי 32Gi ישראל או שיש ל- 32Gi ישראל גישה אליהם;
  1.6.3. עיבוד – כל פעולה ביחס למידע האישי, לרבות איסוף, שמירה, אירגון, הבניה, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, גילוי, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, צירוף, סידור, מחיקה או השמדה;
  1.6.4. השירותים שירותים המוצעים למשתמש באמצעות האתר על ידי החברה לרבות מכירת מוצרי מזון המופיעים באתר;
  1.6.5. נושא מידע – משתמש אשר המידע האישי מתייחס אליו;
  1.6.6. שותף עסקי – משווק מורשה, מפיץ מורשה או גורם המקיים עם 32Gi ישראל שיתוף פעולה במסגרת מתן השירותים למשתמש.
  1.6.7. מוסר מידע – שותף עסקי או צד שלישי אשר מוסר מידע אישי אודות נושא מידע ל- 32Gi ישראל.
 2. בעל מאגר המידע
  2.1. 32Gi ישראל משמשת כבעלת המידע האישי או בעלת מאגר המידע האישי אודות המשתמש. המידע האישי על אודות המשתמשים יישמרו במאגר המידע הרשום על שם 32Gi ישראל.
  2.2. בעלי מידע במשותף ונוספים (ככל שרלוונטי) – בנסיבות בהן מידע אודות המשתמש נמסר מאת שותפים עסקיים של 32Gi ישראל, עשויים גם שותפים עסקיים אלו לשמש כבעל מאגר המידע בנפרד (לפי העניין). יובהר כי האופן שבו אותו שותף עסקי עושה שימוש ומעבד את המידע האישי אודות המשתמש מוסדר במסגרת מדיניות הפרטיות של אותו שותף עסקי (ככל שקיימת). למען הסר ספק, 32Gi ישראל לא תהיה אחראית, מעבר למפורט במדיניות זו, לפעולות של שותף עסקי שאינן בשליטתה שעניינן שימוש או עיבוד המידע האישי.
 3. איסוף ועיבוד של מידע
  3.1. 32Gi ישראל אוספת או מקבלת מידע אישי על אודות המשתמש בכל עת שבה הוא משתמש בשירותיה או יוצר עימה קשר. המידע נאסף בחלקו מידי המשתמש בעת הרישום לאתר וכחלק ממתן השירותים ובחלקו האחר מתוך גורמים אשר המשתמש אישר להם למסור מידע אישי לידי 32Gi ישראל.
  3.2. משתמש שעושה שימוש באתר נותן הסכמתו להוראות מדיניות זו, וככל שמסר בעצמו מידע באתר הינו מצהיר ומתחייב כי :
  (א) ככל שמוסר את המידע בשם עצמו – כי (1) מידע זה נכון, מדויק ושייך לו; ו- (2) המידע האישי יישמר במאגר המידע של 32Gi ישראל ככל שקיים ונדרש על פי דין, ו-32Gi ישראל תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה או בשיתוף פעולה עימה, על בסיס הוראות מדיניות זו.
  (ב) ככל שמוסר המידע עושה זאת עבור צד שלישי – (1) הינו מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור מידע אישי אודות נושא המידע, וכי מסירת המידע אינה פוגעת בזכויות צד שלישי כלשהן, ובכלל זה בפרטיותו; ו- (2) נושא המידע האחר אישר ונתן הסכמתו המפורשת למסירת המידע ולהוראות מדיניות פרטיות זו; (3) כי מידע זה נכון, מדויק ושייך לנושא המידע.
  3.3. 32Gi ישראל רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע האישי על אודות המשתמש למען המטרות המפורטות להלן – בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות הדין החל:
  (א) אספקת השירותים למשתמשים;
  (ב) מטרות סטטיסטיות הקשורות לשימוש בשירותים העומדים לרשות המשתמש באתר;
  (ג) שיפור, העשרת או שינוי האתר;
  (ד) עידכון המשתמש באשר למבצעים או שירותים המוצעים על ידי 32Gi ישראל או מי מטעמה;
  (ה) שיווק וקידום מכירות של מוצרים ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים;
  (ו) עמידה בהוראות הדין החל.
  3.4. 32Gi ישראל מתחייבת לעשות שימוש במידע והנתונים בהתאם למפורט במדיניות זו, וכל זמן שקיים בסיס חוקי לשימוש שכזה. הבסיסים החוקיים שמכוחם 32Gi ישראל עשויה לאסוף ולעבד מידע על אודות המשתמש הם אלה:
  (א) הסכמת המשתמש כי 32Gi ישראל תאסוף ותעבד מידע אישי על אודותיו לצורך מטרה מסוימת אחת או יותר. במקרה שכזה, בו הבסיס החוקי הינו הסכמה מדעת, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: support@32Gi.co.il;
  ביטול הסכמה קודמת עלול להשפיע על יכולת 32Gi ישראל לספק כל או חלק מן השירותים והמוצרים המוצעים על ידה כפי שהתכוונה לספקם. ואם כך, לא תהא למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי 32Gi ישראל.
  (ב) עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חוזה אשר המשתמש הינו צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה (כך למשל, עיבוד נתונים לצורך אישור תשלום באמצעי תשלום);
  (ג) קיומה של חובה חוקית המחייבת בעיבוד המידע;
  (ד) מילוי אינטרסים לגיטימיים של 32Gi ישראל או צד שלישי (כך למשל, לצורך התגוננות מפני הליך משפטי, איסוף נתונים לצורך זיהוי ומניעת שימוש לרעה באתר, שיפור וייעול השירות), ובלבד שאין בכך לפגוע פגיעה לא מידתית בזכויות המשתמשים.
  משתמש רשאי, בכל עת, לפנות אל 32Gi ישראל ולהתנגד לעיבוד המידע לצורך מטרה זו, ובקשתו תיבחן לפי נסיבותיו – והכל כמפורט בסעיף 14 למדיניות זו.
  3.5. יודגש כי בכל אופן, השימוש והעיבוד של המידע כפוף לדיני הגנת המידע או הגנת הפרטיות הרלוונטיים.
  3.6. המשתמש זכאי לפנות אל 32Gi ישראל, בכל עת, לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידה לקביעת הבסיס החוקי לאיסוף המידע ועיבודו, כמפורט במדיניות זו.
  3.7. גורם שעל אודותיו נאסף המידע נדרש להיות מעל גיל 18. משתמש שגילו נמוך מזה, נדרש לקבל את ההסכמה של הוריו או האפוטרופוס שלו לאיסוף ועיבוד המידע בהתאם למדיניות זו. בהעדר הסכמה כאמור, המשתמש מתבקש להפסיק את השימוש באתר ו- 32Giישראל תחדל מלספק את מוצריה או שירותיה. 32Gi ישראל רשאית לבקש מכל משתמש להציג אסמכתא – לשביעות רצונה – ביחס לגילו.
  3.8. 32Gi ישראל תשמור את המידע האישי אודות משתמש למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש בו, כפי שמפורטות במדיניות זו או למשך פרק הזמן המחויב לכל היותר כפי שנקבע בהוראות הדין הרלוונטיות. לצורך שמירה על זכויות המשתמשים לפרטיות, מקיימת 32Gi ישראל בחינות תקופתיות, במסגרתן בודקת שמא המידע עודנו נדרש.
 4. המידע שנאסף
  בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, 32Gi ישראל אוספת מן הלקוחות את המידע הבא:
  4.1. נתונים אישיים בעת הרישום לאתר או בעת פניית המשתמש ל32Gi ישראל באמצעות האתר – 32Gi ישראל תאסוף על אודות המשתמש מידע כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר זהות.
  4.2. נתונים אודות המשתמש באתר – במסגרת השימוש באתר, ככל שאפשרות זו זמינה, תאסוף 32Gi ישראל נתונים אודות שימוש המשתמש בשירותים או באתר. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, עמודים שנצפו באתר על ידי המשתמש, פרסומות שנקראו על ידי המשתמש, תיעוד פניות של המשתמש, מידע אודות הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP וסוג המכשיר בו נעשה שימוש באתר.
  4.3. נתוני אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) לא ישמרו במאגר המידע של 32Gi ישראל ולא ימסרו לכל גורם שלישי.
 5. אי מסירת מידע אישי ל-32Gi ישראל
  5.1. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כי לא חלה על משתמשים כל חובה חוקית למסור ל-32Gi ישראל מידע או כל נתון אחר, וכי כל מידע הנוגע למשתמש נעשה על דעתו ובהתאם לרצונו החופשי.
  5.2. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת מידע אישי על אודות משתמש תוביל לכך ש-32Gi ישראל לא תוכל לספק לאותו משתמש את השירותים המבוקשים על ידי אותו משתמש או להשיב לפניית המשתמש אליה (הכל, לפי העניין).
 6. הצעות שיווק ישיר
  6.1. 32Gi ישראל שואפת להציג ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים תכנים והצעות אשר עשויים להיות רלוונטיים להם באופן אישי, בהתבסס על העדפותיהם וצרכיהם האישיים. לצורך כך, 32Gi ישראל עושה שימוש בכלים וטכניקות של ניתוח אוטומטי של מידע אישי באופן המספק ל-32Gi ישראל ניתוחים ומסקנות הנוגעים ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים במגוון היבטים. ניתוחים ומסקנות שיתקבלו מהם עשויים לשמש את 32Gi ישראל לצורך הנגשת תכנים הנתפסים כרלוונטיים עבור לקוחותיה או לקוחותיה הפוטנציאליים.
  6.2. בנוסף, משתמש שסימן באתר כי הינו מסכים לקבל עדכונים וחומרי פרסומיים או שיווקיים של 32Gi ישראל, מסכים לכך ש-32Gi ישראל תשלח אליו מעת לעת חומר פרסומי או שיווקי אודות 32Gi ישראל (לרבות מוצרים ושירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה) באמצעי מדיה שונים, לרבות דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסים, מערכת חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות – בין היתר על בסיס אותם ניתוחים ומסקנות, כדי להתאים את ההצעות שנשלחות אל המשתמש. הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982.
  6.3. 32Gi ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשלוח למשתמש הודעות הקשורות לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות מערכת ניהוליות, המתייחסות לחשבון המשתמש או לשירותים הניתנים לו וזאת מבלי להציע למשתמש את האפשרות לבטל את קבלתן של הודעות אלו, אלא אם יסגור המשתמש את חשבונו.
  6.4. המשתמש רשאי –
  (א) לחזור בו מהסכמתו לקבל הצעות שיווקיות (לרבות לביצוע הניתוחים והסקת המסקנות לגביו) בכל עת, באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית שנושאה הוא “הסרה” לכתובת support@32Gi.co.il או בשליחת בקשה דומה בכל אמצעי תקשורת אחר המפורט כאן;
  (ב) לסרב כי מידע אישי אודותיו ישמש למטרות התאמה אישית של הצעות שיווקיות, לרבות לביצוע הניתוחים והסקת מסקנות לגביו, באמצעות משלוח הודעה מתאימה למוקד שירות הלקוחות בכתובת support@32Gi.co.il.
 7. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
  7.1. האתר עשוי לכלול קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם יהא רשאי המשתמש לגשת בהתאם לשיקול דעתו. יובהר כי אתרים אלה הם חיצוניים ואינם קשורים ל- 32Gi ישראל. עם זאת, ייתכן שלאתרים אלה יהא מראה דומה למראה של האתר ואלה אף עלולים לכלול את הלוגו של 32Gi ישראל – על כן אנו ממליצים לזהות את 32Gi ישראל באמצעות כיתוב המורה על כך במפורש.
  7.2. במקרה של פנייה וגישה לאתרים חיצוניים אלה, ומאחר שמדיניות זו אינה חלה עליהם – יש לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולשים לב כי כל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף נתונים אישיים של המשתמש ולעשות בהם שימוש שונה מן המפורט במדיניות זו. מובהר, כי בנסיבות אלה, ל- 32Gi ישראל אין כל שליטה על הנעשה במידע הנאסף במסגרת הגלישה באותם אתרים חיצוניים, עיבודם ושיתופם עם גורמים אחרים ובהתאם, 32Gi ישראל אינה אחראית לגבי אופן איסוף הנתונים והשימוש שנעשה בו.
 8. העברת מידע לצדדים שלישיים
  8.1. 32Gi ישראל עשויה לשתף מידע אישי על אודות המשתמשים עם נותני שירותים וספקים לצורך תמיכה בפעילותה הכוללת של 32Gi ישראל.
  8.2. כמו כן, 32Gi ישראל עשויה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים כמפורט להלן:
  א. נתוני שירותים וספקים המסייעים ל- 32Gi ישראל לספק שירותים ומוצרים המוצעים באתר. מובהר כי במקרה זה נותני שירותים וספקים יתחייבו בפני 32Gi ישראל שלא לגלות, להשתמש, להפיץ או לגלות כל מידע שיימסר להם, אלא במסגרת מתן השירותים ל- 32Gi ישראל;
  ב. נותני שירותים וספקים במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים ש- 32Gi ישראל אינה צד להם או בכל מקרה אחר בו שיתוף המידע עמם יהיה נחוץ לצורך שמירה על הקניין או זכויות של 32Gi ישראל או צד שלישי כלשהו;
  ג. רשויות או גופים ממשלתיים או ציבוריים לצורך מילוי חובה חוקית שחלה על 32Gi ישראל או לצורך מילוי או קיום צווים שיפוטיים;
  ד. שותפים עסקיים של 32Gi ישראל – בעזרתם מתאפשר ל-32Gi ישראל לשלוח את מוצריה לקהל רחב, ולחלופין שותפים עסקיים ש- 32Giישראל מציעה את שירותיהם ומוצריהם ללקוחותיה על מנת להרחיב את פתרונותיה – והכל בין אם במסגרת האתר או בכל דרך אחרת.
  8.3. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של 32Gi ישראל להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר, ככל שאין מגבלה על כך בדין החל.
  8.4. בנוסף, תהא 32Gi ישראל רשאית לשתף את המידע עם צד שלישי המבקש לרכוש את 32Gi ישראל או את נכסיה (כולם או חלקם המהותי), בכפוף להתחייבותה לאבטחת המידע ברמה שלא תפחת מהמפורט במדיניות זו.
  8.5. משתמש אשר אינו מעוניין שמידע אישי שלו יועבר לצדדים שלישיים כמפורט לעיל בסעיף זה, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ולא למסור ל- 32Giישראל מידע אישי אודותיו.
 9. העברת מידע למדינות אחרות ולגופים בינלאומיים
  9.1. המשתמש מודע לכך שמידע אישי אודותיו עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף להוראות הדין החל, לצורך שמירתו, אחסונו ועיבודו, והמשתמש נותן הסכמתו המלאה לכך, בעצם השימוש באתר ומסירת מידע אישי ל-32Gi ישראל.
  9.2. 32Gi ישראל תהא רשאית להעביר את המידע האישי על המשתמש מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (קרי: חברות שאינן חברות באיחוד האירופאי ושאינן איסלנד, ליכטנשטיין ונורבגיה) ולארגונים, גופים או חברות בינלאומיות.
  9.3. 32Gi ישראל תנקוט בצעדים המקובלים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודות המשתמשים כמפורט מדיניות זו וכנדרש בדין החל, ובכלל זה הטלת חובות חוזיות על מקבלי המידע לצורך קיום הגנה על המידע ברמה המקובלת, ובהם ההוראות החוזיות שאומצו על ידי מועצת האיחוד האירופאי (התקנה האירופאית הכללית להגנת נתונים 679/2016).
 10. קבצי Cookies
  10.1. 32Gi ישראל, בדומה לחברות אחרות, עושה שימוש מעת לעת בקבצי “קוקיות” (Cookies) באתר.
  10.2. הקוקיות הינן מחרוזת אותיות או מספרים המשמשת לאימות למעקב ולאגירת מידע אישי על אודות גולש באתר. קבצי הקוקיות מותקנים במכשיר של המשתמש עת שנגיש לאתר, ולמכשיר זה מוקצה מספר מזהה במערכות של 32Gi ישראל.
  10.3. קבצי הקוקיות משמשים בין היתר למטרות הבאות:
  (א) שיפור חוויות המשתמש במהלך השימוש באתר, לרבות באמצעות מעקב אחר דפוסי פעילות המשתמש באתר ושמירת העדפותיו האישיות;
  (ב) שיפור פעילות האתר כך שיעבדו בצורה יעילה יותר, בין היתר באמצעות איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש בהם על ידי הגולשים והמשתמשים בו – כגון: ביצועי האתר, אבטחה וכיוצא באלה;
  (ג) להצגת פרסומות מותאמות אישית למשתמש לפי הרגלי השימוש שלו באתר, באתרים של ספקים אחרים או כפי שהתקבלו בדרכים אחרות, והכל בכפוף לדין.
  10.4. המידע שנצבר בקוקיות מוצפן באמצעים מקובלים ו-32Gi ישראל נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח את הגישה אליהם והבנת המידע המצוי בהם באמצעות מערכותיה בלבד.
  10.5. המשתמש מאשר ומסכים כי בעת רישום ושימוש באתר, תהא 32Gi ישראל רשאית לשתול במחשב המשתמש קוקיות כמפורט בסעיף זה.
  10.6. הגבלת או השבתת השימוש בקבצי Cookies – משתמש שמעוניין להגביל או להשבית את השימוש בקובצי קוקיות בכל עת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. מעבר להשבתת השימוש בקוקיות, וככל שהמשתמש מעוניין להימנע משימוש בהם באתר, מומלץ למחוק את הקוקיות שנשמרו בדפדפן של המשתמש ומקושרים לאתר.
  10.7. על אף שההגדרות בכל דפדפן הן שונות, שינוי האיפיון ניתן להיעשות באמצעות גישה לתפריט “הגדרות” או “העדפות” בדפדפן. למידע נוסף או עזרה בנושא, ניתן להיעזר ביישומון “העזרה” (Help) המופיע בתפריט הדפדפן.
  10.8. יש לשים לב כי במקרה של השבתת קבצי הקוקיות, ייתכן שתכונות מסוימות של האתר לא יפעלו כלל או כמצופה.
 11. שימוש בתוספים חברתיים כחלק מרשת חברתית
  11.1. 32Gi ישראל משתמשת בתוספים חברתיים מהרשתות החברתיות הבאות:
  (א) Facebook.com – המופעלת על ידי Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (להלן: Facebook). התוספים הללו מזוהים על ידי הסמל Facebook או הסיומת “Facebook”,‏ “like” או “share”.
  (ב) Youtube – המופעלת על ידי YouTube Inc, California, USA (להלן: Youtube). התוספים הללו מזוהים על ידי הסמל Youtube או הסיומת “youtube”.
  11.2. בעת ביקור בדף אתר המכיל תוספים מסוג אלה, התוספים יהיו מושבתים. כל תוסף יישאר לא זמין עד ללחיצה על התוסף. עם הפעלת התוסף, יווצר קשר עם הרשת המקושרת אליו ובכך יצהיר המשתמש על הסכמתו לשידור הנתונים אל אותה רשת חברתית. התחברות לרשת החברתית לפני הגלישה‏, עשויה לאפשר לאותה הרשת לשייך את הביקור לחשבון המשתמש שלך באותה הרשת. וכל לחיצה על הלחצן המקשר, ישדר את המידע המתאים ישירות לרשת החברתית וזה יאוחסן שם.
  11.3. 32Gi ישראל ממליצה לעיין בהודעה בדבר הגנת הנתונים של כל אחת מן הרשתות הללו לקבלת מידע נוסף על אופן, ההיקף והמטרה של איסוף המידע וכן על המשך עיבוד הנתונים והעיבוד שלהם על ידי כל אחת מן הרשתות, כמו גם על היכולת לשנות את ההגדרות לצורך הגנה על פרטיות המשתמש. בהתאם, משתמש שמעוניין כי רשתות אלה (או כל אחת מהן) לא תאסופנה נתונים אודותיו, נדרש להתנתק מהן לפני הביקור באתר.
 12. מידע שיווקי
  באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם צד שלישי. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה או פרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד 32Gi ישראל בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור, בשל פגיעה בפרטיות, כל איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
 13. אבטחת מידע
  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים.
  על כן, 32Gi ישראל נוקטת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר ובתוך כך מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר והמשתמשים בו. בנוסף, בנסיבות בהן המידע מועבר לצדדים שלישיים, 32Gi ישראל פועלת לחייב גם אותם לנקיטת אמצעים טכניים וארגוניים דרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת.
  עם זאת, יש להדגיש כי לא ניתן להבטיח, וממילא 32Gi ישראל אינה מתחייבת, כי האתר יתנהל בשגרה ללא כל הפרעה ותקלה או יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה לא מורשית או חדירה פסולה למאגרי המידע של 32Gi ישראל, או במקרים הנובעים מכוח עליון.
  בגלישה באתר ובמסירת פרטים אישיים, המשתמש משחרר את 32Gi ישראל ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד 32Gi ישראל או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 14. זכויות המשתמש בנוגע למידע על אודותיו
  משתמש זכאי לזכויות הבאות ביחס למידי אישי אודותיו הנצבר במסגרת השימוש באתר, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 והתקנות שנחקקו מכוחו:
  א. זכות עיון – משתמש זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע וכן לקבל עותק מן המידע האישי האמור. בכלל זה, ניתן לקבל מידע על (א) הקטגוריות השונות של המידע אודות המשתמש; (ב) מטרות העיבוד של המידע האישי אודותיו; (ג) הגורמים שקיבל או יקבלו מידע אישי אודותיו; (ד) ככל שהמידע הגיע ממקור חיצוני – מידע הנוגע למקור המידע; (ה) הצעדים הננקטים לצורך אבטחת המידע.
  ב. זכות לתיקון מידע אישי – ככל שאינו מדויק או שלם, משתמש רשאי לבקש כי 32Gi ישראל תבצע תיקונים או השלמות למידע (לפי העניין). 32Gi ישראל תואיל להיענות לבקשת המשתמש בהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי.
  ג. זכות למחיקת מידע אישי – משתמש רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיו שבידי 32Gi ישראל יימחק, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.
  ד. זכות להגבלת שימוש במידע האישי – משתמש זכאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיו על ידי 32Gi ישראל, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.
  ה. זכות להתנגד לשימוש במידע אישי – משתמש רשאי, בכל עת, להתנגד בגין טעמים הקשורים אליו, לעיבוד של מידע אישי אודותיו, לרבות עיבוד למטרות שיווק ישיר, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.
  ו. זכות לניידות מידע אישי – משתמש רשאי לקבל מן 32Gi ישראל את המידע האישי על אודותיו, כפי שמסר לידי 32Gi ישראל, בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לשרת נתונים אחר. ככל שאין מגבלה טכנית, ניתן לבקש כי 32Gi ישראל תבצע העברה זאת באופן ישיר. יודגש, כי זכות המשתמש לקבלת המידע האישי אודותיו או לניודו לשרת נתונים אחר חלה ביחס למידע אישי אודות המשתמש אשר מעובד בהתבסס על הסכמתו או בהתבסס צורך לקיום חוזה אשר הינו צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה.
  ז. זכות לביטול הסכמה – משתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו לשימוש של 32Gi ישראל במידע האישי על אודותיו, מרגע הבקשה ואילך, ובלבד שלא יהיה בכך לגרוע או לשלול את חוקיות השימוש במידע קודם לביטול.
  ח. זכות פנייה ל- 32Gi ישראל – במקרה של שאלה, הבהרה או תלונה בנוגע למידע האישי או למדיניות זו, משתמש רשאי לפנות ל- 32Gi ישראל כמפורט במדיניות זו. ככל שהמשתמש אינו מרוצה מהטיפול בפנייתו, הינו רשאי להגיש תלונה לרשות המוסמכת במקום מגוריו או במקום בו אירעה ההפרה של זכויותיו בקשר למידע האישי אודותיו מכוח הדין החל.
  במקרה של פנייה למימוש אילו מהזכויות הללו, 32Gi ישראל תפעל להיענות לפנייה ללא דיחוי. פרק הזמן עשוי להתארך מקום שהדבר דרוש, בהתחשב במורכבות ובמספר הבקשות, ובלבד ש- 32Gi ישראל הודיעה על כך בכתב למבקש. המענה לפנייה למימוש כל אחת מן הזכויות הללו ייעשה ללא עלות למשתמש, אלא אם כן התברר כי הפנייה אינה מבוססת או מוגזמת – אזי תהא 32Gi ישראל רשאית לגבות תשלום בגין פעולותיה במסגרת המענה לפנייה לאחר קבלת הסכמת המשתמש או לחילופין לסרב לפנייה.
  אין באמור לפגוע בזכותה של 32Gi ישראל לשמור עותק של המידע האישי בהתאם להוראות הדין החל בתחום הגנת הפרטיות.
  32Gi ישראל עשויה לדרוש מן המבקש פרטים מזהים או מידע נוסף, בין היתר, על מנת לוודא כי היא אינה מוסרת מידע אישי אודות משתמש לצדדים שלישיים.
  בקשות או פניות תחת סעיף זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: support@32gi.co.il.
 15. שונות
  שינויים –
  32Gi ישראל רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו, לרבות כדי להתאימה לשינויים בשירותים ש- 32Gi ישראל מספקת הרלוונטיים או כמענה על דרישות חוקיות עדכניות. בכל מקרה כאמור, 32Gi ישראל תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר.
  מבלי לגרוע מן האמור, במקרים של שינוי מהותי במדיניות, 32Gi ישראל תעשה מאמץ ליידע את המשתמשים באמצעות פרסום הודעה גלויה באתר, ובכפוף להוראות הדין – לקבלת הסכמת המשתמש לשינוי מהותי כאמור. אלא אם כן, נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום באתר. 32Gi ישראל ממליצה לכל משתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו, ככל שחלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.
  נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר ולגביה יצויין תאריך העדכון האחרון.
  יצירת קשר –
  לכל שאלה או הבהרה בנושא הגנה על נתונים ומידע, ניתן ליצור קשר באחד מן האמצעים הבאים:
  טלפון: 054-7213053
  מייל: support@32gi.co.il
  מדיניות זו מעודכנת לתאריך: 29 בנובמבר, 2021.

מדיניות פרטיות
32Gi ישראל

 1. כללי
  1.1. מדיניות זו מובאת בפני המשתמשים באתר www.32gi.co.il (להלן: “האתר”) המופעל על ידי ב.ר.א.ע בע”מ ח.פ 516145067 (להלן: “32Gi ישראל”).
  1.2. 32Gi ישראל מחויבת לשמור על המידע האישי על אודות המשתמשים ועל פרטיותם, והינה הגורם האחראי לטיפול בנתונים האישיים של המשתמשים באתר במסגרת השימוש בו.
  1.3. בהתאם להוראות הדין – לרבות בנוגע להגנה על פרטיות והגנה על מידע, מדיניות זו מפרטת ומתארת את סוגי המידע שנאסף על ידי 32Gi ישראל בנוגע למשתמשים, היקף ומטרת האיסוף, העיבוד והשימוש בנתונים שהתקבלו בהקשר למידע, לרבות שיתופו עם צדדים שלישיים.
  1.4. הוראות מדיניות זו מנוסחות בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך מתייחסות לשני המינים באופן זהה.
  1.5. מדיניות זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בכל מקרה של סתירה בין השניים – בנושאים שעניינם הגנה על פרטיות והגנה על מידע, תגברנה הוראות מדיניות זו.
  1.6. הגדרות:
  1.6.1. משתמש – אדם פרטי, תושב ישראל מעל גיל 18 שעושה שימוש באתר;
  1.6.2. מידע אישי – כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם או מידע אודות אדם (למעט תאגיד או חבר בני אדם) מזוהה או הניתן לזיהוי בין במישרין ובין בצירוף נתונים נוספים שבידי 32Gi ישראל או שיש ל- 32Gi ישראל גישה אליהם;
  1.6.3. עיבוד – כל פעולה ביחס למידע האישי, לרבות איסוף, שמירה, אירגון, הבניה, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, גילוי, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, צירוף, סידור, מחיקה או השמדה;
  1.6.4. השירותים שירותים המוצעים למשתמש באמצעות האתר על ידי החברה לרבות מכירת מוצרי מזון המופיעים באתר;
  1.6.5. נושא מידע – משתמש אשר המידע האישי מתייחס אליו;
  1.6.6. שותף עסקי – משווק מורשה, מפיץ מורשה או גורם המקיים עם 32Gi ישראל שיתוף פעולה במסגרת מתן השירותים למשתמש.
  1.6.7. מוסר מידע – שותף עסקי או צד שלישי אשר מוסר מידע אישי אודות נושא מידע ל- 32Gi ישראל.
 2. בעל מאגר המידע
  2.1. 32Gi ישראל משמשת כבעלת המידע האישי או בעלת מאגר המידע האישי אודות המשתמש. המידע האישי על אודות המשתמשים יישמרו במאגר המידע הרשום על שם 32Gi ישראל.
  2.2. בעלי מידע במשותף ונוספים (ככל שרלוונטי) – בנסיבות בהן מידע אודות המשתמש נמסר מאת שותפים עסקיים של 32Gi ישראל, עשויים גם שותפים עסקיים אלו לשמש כבעל מאגר המידע בנפרד (לפי העניין). יובהר כי האופן שבו אותו שותף עסקי עושה שימוש ומעבד את המידע האישי אודות המשתמש מוסדר במסגרת מדיניות הפרטיות של אותו שותף עסקי (ככל שקיימת). למען הסר ספק, 32Gi ישראל לא תהיה אחראית, מעבר למפורט במדיניות זו, לפעולות של שותף עסקי שאינן בשליטתה שעניינן שימוש או עיבוד המידע האישי.
 3. איסוף ועיבוד של מידע
  3.1. 32Gi ישראל אוספת או מקבלת מידע אישי על אודות המשתמש בכל עת שבה הוא משתמש בשירותיה או יוצר עימה קשר. המידע נאסף בחלקו מידי המשתמש בעת הרישום לאתר וכחלק ממתן השירותים ובחלקו האחר מתוך גורמים אשר המשתמש אישר להם למסור מידע אישי לידי 32Gi ישראל.
  3.2. משתמש שעושה שימוש באתר נותן הסכמתו להוראות מדיניות זו, וככל שמסר בעצמו מידע באתר הינו מצהיר ומתחייב כי :
  (א) ככל שמוסר את המידע בשם עצמו – כי (1) מידע זה נכון, מדויק ושייך לו; ו- (2) המידע האישי יישמר במאגר המידע של 32Gi ישראל ככל שקיים ונדרש על פי דין, ו-32Gi ישראל תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה או בשיתוף פעולה עימה, על בסיס הוראות מדיניות זו.
  (ב) ככל שמוסר המידע עושה זאת עבור צד שלישי – (1) הינו מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור מידע אישי אודות נושא המידע, וכי מסירת המידע אינה פוגעת בזכויות צד שלישי כלשהן, ובכלל זה בפרטיותו; ו- (2) נושא המידע האחר אישר ונתן הסכמתו המפורשת למסירת המידע ולהוראות מדיניות פרטיות זו; (3) כי מידע זה נכון, מדויק ושייך לנושא המידע.
  3.3. 32Gi ישראל רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע האישי על אודות המשתמש למען המטרות המפורטות להלן – בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות הדין החל:
  (א) אספקת השירותים למשתמשים;
  (ב) מטרות סטטיסטיות הקשורות לשימוש בשירותים העומדים לרשות המשתמש באתר;
  (ג) שיפור, העשרת או שינוי האתר;
  (ד) עידכון המשתמש באשר למבצעים או שירותים המוצעים על ידי 32Gi ישראל או מי מטעמה;
  (ה) שיווק וקידום מכירות של מוצרים ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים;
  (ו) עמידה בהוראות הדין החל.
  3.4. 32Gi ישראל מתחייבת לעשות שימוש במידע והנתונים בהתאם למפורט במדיניות זו, וכל זמן שקיים בסיס חוקי לשימוש שכזה. הבסיסים החוקיים שמכוחם 32Gi ישראל עשויה לאסוף ולעבד מידע על אודות המשתמש הם אלה:
  (א) הסכמת המשתמש כי 32Gi ישראל תאסוף ותעבד מידע אישי על אודותיו לצורך מטרה מסוימת אחת או יותר. במקרה שכזה, בו הבסיס החוקי הינו הסכמה מדעת, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: support@32Gi.co.il;
  ביטול הסכמה קודמת עלול להשפיע על יכולת 32Gi ישראל לספק כל או חלק מן השירותים והמוצרים המוצעים על ידה כפי שהתכוונה לספקם. ואם כך, לא תהא למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי 32Gi ישראל.
  (ב) עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חוזה אשר המשתמש הינו צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה (כך למשל, עיבוד נתונים לצורך אישור תשלום באמצעי תשלום);
  (ג) קיומה של חובה חוקית המחייבת בעיבוד המידע;
  (ד) מילוי אינטרסים לגיטימיים של 32Gi ישראל או צד שלישי (כך למשל, לצורך התגוננות מפני הליך משפטי, איסוף נתונים לצורך זיהוי ומניעת שימוש לרעה באתר, שיפור וייעול השירות), ובלבד שאין בכך לפגוע פגיעה לא מידתית בזכויות המשתמשים.
  משתמש רשאי, בכל עת, לפנות אל 32Gi ישראל ולהתנגד לעיבוד המידע לצורך מטרה זו, ובקשתו תיבחן לפי נסיבותיו – והכל כמפורט בסעיף 14 למדיניות זו.
  3.5. יודגש כי בכל אופן, השימוש והעיבוד של המידע כפוף לדיני הגנת המידע או הגנת הפרטיות הרלוונטיים.
  3.6. המשתמש זכאי לפנות אל 32Gi ישראל, בכל עת, לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידה לקביעת הבסיס החוקי לאיסוף המידע ועיבודו, כמפורט במדיניות זו.
  3.7. גורם שעל אודותיו נאסף המידע נדרש להיות מעל גיל 18. משתמש שגילו נמוך מזה, נדרש לקבל את ההסכמה של הוריו או האפוטרופוס שלו לאיסוף ועיבוד המידע בהתאם למדיניות זו. בהעדר הסכמה כאמור, המשתמש מתבקש להפסיק את השימוש באתר ו- 32Giישראל תחדל מלספק את מוצריה או שירותיה. 32Gi ישראל רשאית לבקש מכל משתמש להציג אסמכתא – לשביעות רצונה – ביחס לגילו.
  3.8. 32Gi ישראל תשמור את המידע האישי אודות משתמש למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש בו, כפי שמפורטות במדיניות זו או למשך פרק הזמן המחויב לכל היותר כפי שנקבע בהוראות הדין הרלוונטיות. לצורך שמירה על זכויות המשתמשים לפרטיות, מקיימת 32Gi ישראל בחינות תקופתיות, במסגרתן בודקת שמא המידע עודנו נדרש.
 4. המידע שנאסף
  בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, 32Gi ישראל אוספת מן הלקוחות את המידע הבא:
  4.1. נתונים אישיים בעת הרישום לאתר או בעת פניית המשתמש ל32Gi ישראל באמצעות האתר – 32Gi ישראל תאסוף על אודות המשתמש מידע כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר זהות.
  4.2. נתונים אודות המשתמש באתר – במסגרת השימוש באתר, ככל שאפשרות זו זמינה, תאסוף 32Gi ישראל נתונים אודות שימוש המשתמש בשירותים או באתר. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, עמודים שנצפו באתר על ידי המשתמש, פרסומות שנקראו על ידי המשתמש, תיעוד פניות של המשתמש, מידע אודות הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP וסוג המכשיר בו נעשה שימוש באתר.
  4.3. נתוני אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) לא ישמרו במאגר המידע של 32Gi ישראל ולא ימסרו לכל גורם שלישי.
 5. אי מסירת מידע אישי ל-32Gi ישראל
  5.1. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כי לא חלה על משתמשים כל חובה חוקית למסור ל-32Gi ישראל מידע או כל נתון אחר, וכי כל מידע הנוגע למשתמש נעשה על דעתו ובהתאם לרצונו החופשי.
  5.2. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת מידע אישי על אודות משתמש תוביל לכך ש-32Gi ישראל לא תוכל לספק לאותו משתמש את השירותים המבוקשים על ידי אותו משתמש או להשיב לפניית המשתמש אליה (הכל, לפי העניין).
 6. הצעות שיווק ישיר
  6.1. 32Gi ישראל שואפת להציג ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים תכנים והצעות אשר עשויים להיות רלוונטיים להם באופן אישי, בהתבסס על העדפותיהם וצרכיהם האישיים. לצורך כך, 32Gi ישראל עושה שימוש בכלים וטכניקות של ניתוח אוטומטי של מידע אישי באופן המספק ל-32Gi ישראל ניתוחים ומסקנות הנוגעים ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים במגוון היבטים. ניתוחים ומסקנות שיתקבלו מהם עשויים לשמש את 32Gi ישראל לצורך הנגשת תכנים הנתפסים כרלוונטיים עבור לקוחותיה או לקוחותיה הפוטנציאליים.
  6.2. בנוסף, משתמש שסימן באתר כי הינו מסכים לקבל עדכונים וחומרי פרסומיים או שיווקיים של 32Gi ישראל, מסכים לכך ש-32Gi ישראל תשלח אליו מעת לעת חומר פרסומי או שיווקי אודות 32Gi ישראל (לרבות מוצרים ושירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה) באמצעי מדיה שונים, לרבות דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסים, מערכת חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות – בין היתר על בסיס אותם ניתוחים ומסקנות, כדי להתאים את ההצעות שנשלחות אל המשתמש. הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982.
  6.3. 32Gi ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשלוח למשתמש הודעות הקשורות לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות מערכת ניהוליות, המתייחסות לחשבון המשתמש או לשירותים הניתנים לו וזאת מבלי להציע למשתמש את האפשרות לבטל את קבלתן של הודעות אלו, אלא אם יסגור המשתמש את חשבונו.
  6.4. המשתמש רשאי –
  (א) לחזור בו מהסכמתו לקבל הצעות שיווקיות (לרבות לביצוע הניתוחים והסקת המסקנות לגביו) בכל עת, באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית שנושאה הוא “הסרה” לכתובת support@32Gi.co.il או בשליחת בקשה דומה בכל אמצעי תקשורת אחר המפורט כאן;
  (ב) לסרב כי מידע אישי אודותיו ישמש למטרות התאמה אישית של הצעות שיווקיות, לרבות לביצוע הניתוחים והסקת מסקנות לגביו, באמצעות משלוח הודעה מתאימה למוקד שירות הלקוחות בכתובת support@32Gi.co.il.
 7. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
  7.1. האתר עשוי לכלול קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם יהא רשאי המשתמש לגשת בהתאם לשיקול דעתו. יובהר כי אתרים אלה הם חיצוניים ואינם קשורים ל- 32Gi ישראל. עם זאת, ייתכן שלאתרים אלה יהא מראה דומה למראה של האתר ואלה אף עלולים לכלול את הלוגו של 32Gi ישראל – על כן אנו ממליצים לזהות את 32Gi ישראל באמצעות כיתוב המורה על כך במפורש.
  7.2. במקרה של פנייה וגישה לאתרים חיצוניים אלה, ומאחר שמדיניות זו אינה חלה עליהם – יש לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולשים לב כי כל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף נתונים אישיים של המשתמש ולעשות בהם שימוש שונה מן המפורט במדיניות זו. מובהר, כי בנסיבות אלה, ל- 32Gi ישראל אין כל שליטה על הנעשה במידע הנאסף במסגרת הגלישה באותם אתרים חיצוניים, עיבודם ושיתופם עם גורמים אחרים ובהתאם, 32Gi ישראל אינה אחראית לגבי אופן איסוף הנתונים והשימוש שנעשה בו.
 8. העברת מידע לצדדים שלישיים
  8.1. 32Gi ישראל עשויה לשתף מידע אישי על אודות המשתמשים עם נותני שירותים וספקים לצורך תמיכה בפעילותה הכוללת של 32Gi ישראל.
  8.2. כמו כן, 32Gi ישראל עשויה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים כמפורט להלן:
  א. נתוני שירותים וספקים המסייעים ל- 32Gi ישראל לספק שירותים ומוצרים המוצעים באתר. מובהר כי במקרה זה נותני שירותים וספקים יתחייבו בפני 32Gi ישראל שלא לגלות, להשתמש, להפיץ או לגלות כל מידע שיימסר להם, אלא במסגרת מתן השירותים ל- 32Gi ישראל;
  ב. נותני שירותים וספקים במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים ש- 32Gi ישראל אינה צד להם או בכל מקרה אחר בו שיתוף המידע עמם יהיה נחוץ לצורך שמירה על הקניין או זכויות של 32Gi ישראל או צד שלישי כלשהו;
  ג. רשויות או גופים ממשלתיים או ציבוריים לצורך מילוי חובה חוקית שחלה על 32Gi ישראל או לצורך מילוי או קיום צווים שיפוטיים;
  ד. שותפים עסקיים של 32Gi ישראל – בעזרתם מתאפשר ל-32Gi ישראל לשלוח את מוצריה לקהל רחב, ולחלופין שותפים עסקיים ש- 32Giישראל מציעה את שירותיהם ומוצריהם ללקוחותיה על מנת להרחיב את פתרונותיה – והכל בין אם במסגרת האתר או בכל דרך אחרת.
  8.3. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של 32Gi ישראל להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר, ככל שאין מגבלה על כך בדין החל.
  8.4. בנוסף, תהא 32Gi ישראל רשאית לשתף את המידע עם צד שלישי המבקש לרכוש את 32Gi ישראל או את נכסיה (כולם או חלקם המהותי), בכפוף להתחייבותה לאבטחת המידע ברמה שלא תפחת מהמפורט במדיניות זו.
  8.5. משתמש אשר אינו מעוניין שמידע אישי שלו יועבר לצדדים שלישיים כמפורט לעיל בסעיף זה, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ולא למסור ל- 32Giישראל מידע אישי אודותיו.
 9. העברת מידע למדינות אחרות ולגופים בינלאומיים
  9.1. המשתמש מודע לכך שמידע אישי אודותיו עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף להוראות הדין החל, לצורך שמירתו, אחסונו ועיבודו, והמשתמש נותן הסכמתו המלאה לכך, בעצם השימוש באתר ומסירת מידע אישי ל-32Gi ישראל.
  9.2. 32Gi ישראל תהא רשאית להעביר את המידע האישי על המשתמש מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (קרי: חברות שאינן חברות באיחוד האירופאי ושאינן איסלנד, ליכטנשטיין ונורבגיה) ולארגונים, גופים או חברות בינלאומיות.
  9.3. 32Gi ישראל תנקוט בצעדים המקובלים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודות המשתמשים כמפורט מדיניות זו וכנדרש בדין החל, ובכלל זה הטלת חובות חוזיות על מקבלי המידע לצורך קיום הגנה על המידע ברמה המקובלת, ובהם ההוראות החוזיות שאומצו על ידי מועצת האיחוד האירופאי (התקנה האירופאית הכללית להגנת נתונים 679/2016).
 10. קבצי Cookies
  10.1. 32Gi ישראל, בדומה לחברות אחרות, עושה שימוש מעת לעת בקבצי “קוקיות” (Cookies) באתר.
  10.2. הקוקיות הינן מחרוזת אותיות או מספרים המשמשת לאימות למעקב ולאגירת מידע אישי על אודות גולש באתר. קבצי הקוקיות מותקנים במכשיר של המשתמש עת שנגיש לאתר, ולמכשיר זה מוקצה מספר מזהה במערכות של 32Gi ישראל.
  10.3. קבצי הקוקיות משמשים בין היתר למטרות הבאות:
  (א) שיפור חוויות המשתמש במהלך השימוש באתר, לרבות באמצעות מעקב אחר דפוסי פעילות המשתמש באתר ושמירת העדפותיו האישיות;
  (ב) שיפור פעילות האתר כך שיעבדו בצורה יעילה יותר, בין היתר באמצעות איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש בהם על ידי הגולשים והמשתמשים בו – כגון: ביצועי האתר, אבטחה וכיוצא באלה;
  (ג) להצגת פרסומות מותאמות אישית למשתמש לפי הרגלי השימוש שלו באתר, באתרים של ספקים אחרים או כפי שהתקבלו בדרכים אחרות, והכל בכפוף לדין.
  10.4. המידע שנצבר בקוקיות מוצפן באמצעים מקובלים ו-32Gi ישראל נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח את הגישה אליהם והבנת המידע המצוי בהם באמצעות מערכותיה בלבד.
  10.5. המשתמש מאשר ומסכים כי בעת רישום ושימוש באתר, תהא 32Gi ישראל רשאית לשתול במחשב המשתמש קוקיות כמפורט בסעיף זה.
  10.6. הגבלת או השבתת השימוש בקבצי Cookies – משתמש שמעוניין להגביל או להשבית את השימוש בקובצי קוקיות בכל עת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. מעבר להשבתת השימוש בקוקיות, וככל שהמשתמש מעוניין להימנע משימוש בהם באתר, מומלץ למחוק את הקוקיות שנשמרו בדפדפן של המשתמש ומקושרים לאתר.
  10.7. על אף שההגדרות בכל דפדפן הן שונות, שינוי האיפיון ניתן להיעשות באמצעות גישה לתפריט “הגדרות” או “העדפות” בדפדפן. למידע נוסף או עזרה בנושא, ניתן להיעזר ביישומון “העזרה” (Help) המופיע בתפריט הדפדפן.
  10.8. יש לשים לב כי במקרה של השבתת קבצי הקוקיות, ייתכן שתכונות מסוימות של האתר לא יפעלו כלל או כמצופה.
 11. שימוש בתוספים חברתיים כחלק מרשת חברתית
  11.1. 32Gi ישראל משתמשת בתוספים חברתיים מהרשתות החברתיות הבאות:
  (א) Facebook.com – המופעלת על ידי Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (להלן: Facebook). התוספים הללו מזוהים על ידי הסמל Facebook או הסיומת “Facebook”,‏ “like” או “share”.
  (ב) Youtube – המופעלת על ידי YouTube Inc, California, USA (להלן: Youtube). התוספים הללו מזוהים על ידי הסמל Youtube או הסיומת “youtube”.
  11.2. בעת ביקור בדף אתר המכיל תוספים מסוג אלה, התוספים יהיו מושבתים. כל תוסף יישאר לא זמין עד ללחיצה על התוסף. עם הפעלת התוסף, יווצר קשר עם הרשת המקושרת אליו ובכך יצהיר המשתמש על הסכמתו לשידור הנתונים אל אותה רשת חברתית. התחברות לרשת החברתית לפני הגלישה‏, עשויה לאפשר לאותה הרשת לשייך את הביקור לחשבון המשתמש שלך באותה הרשת. וכל לחיצה על הלחצן המקשר, ישדר את המידע המתאים ישירות לרשת החברתית וזה יאוחסן שם.
  11.3. 32Gi ישראל ממליצה לעיין בהודעה בדבר הגנת הנתונים של כל אחת מן הרשתות הללו לקבלת מידע נוסף על אופן, ההיקף והמטרה של איסוף המידע וכן על המשך עיבוד הנתונים והעיבוד שלהם על ידי כל אחת מן הרשתות, כמו גם על היכולת לשנות את ההגדרות לצורך הגנה על פרטיות המשתמש. בהתאם, משתמש שמעוניין כי רשתות אלה (או כל אחת מהן) לא תאסופנה נתונים אודותיו, נדרש להתנתק מהן לפני הביקור באתר.
 12. מידע שיווקי
  באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם צד שלישי. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה או פרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד 32Gi ישראל בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור, בשל פגיעה בפרטיות, כל איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
 13. אבטחת מידע
  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים.
  על כן, 32Gi ישראל נוקטת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר ובתוך כך מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר והמשתמשים בו. בנוסף, בנסיבות בהן המידע מועבר לצדדים שלישיים, 32Gi ישראל פועלת לחייב גם אותם לנקיטת אמצעים טכניים וארגוניים דרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת.
  עם זאת, יש להדגיש כי לא ניתן להבטיח, וממילא 32Gi ישראל אינה מתחייבת, כי האתר יתנהל בשגרה ללא כל הפרעה ותקלה או יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה לא מורשית או חדירה פסולה למאגרי המידע של 32Gi ישראל, או במקרים הנובעים מכוח עליון.
  בגלישה באתר ובמסירת פרטים אישיים, המשתמש משחרר את 32Gi ישראל ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד 32Gi ישראל או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 14. זכויות המשתמש בנוגע למידע על אודותיו
  משתמש זכאי לזכויות הבאות ביחס למידי אישי אודותיו הנצבר במסגרת השימוש באתר, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 והתקנות שנחקקו מכוחו:
  א. זכות עיון – משתמש זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע וכן לקבל עותק מן המידע האישי האמור. בכלל זה, ניתן לקבל מידע על (א) הקטגוריות השונות של המידע אודות המשתמש; (ב) מטרות העיבוד של המידע האישי אודותיו; (ג) הגורמים שקיבל או יקבלו מידע אישי אודותיו; (ד) ככל שהמידע הגיע ממקור חיצוני – מידע הנוגע למקור המידע; (ה) הצעדים הננקטים לצורך אבטחת המידע.
  ב. זכות לתיקון מידע אישי – ככל שאינו מדויק או שלם, משתמש רשאי לבקש כי 32Gi ישראל תבצע תיקונים או השלמות למידע (לפי העניין). 32Gi ישראל תואיל להיענות לבקשת המשתמש בהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי.
  ג. זכות למחיקת מידע אישי – משתמש רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיו שבידי 32Gi ישראל יימחק, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.
  ד. זכות להגבלת שימוש במידע האישי – משתמש זכאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיו על ידי 32Gi ישראל, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.
  ה. זכות להתנגד לשימוש במידע אישי – משתמש רשאי, בכל עת, להתנגד בגין טעמים הקשורים אליו, לעיבוד של מידע אישי אודותיו, לרבות עיבוד למטרות שיווק ישיר, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.
  ו. זכות לניידות מידע אישי – משתמש רשאי לקבל מן 32Gi ישראל את המידע האישי על אודותיו, כפי שמסר לידי 32Gi ישראל, בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לשרת נתונים אחר. ככל שאין מגבלה טכנית, ניתן לבקש כי 32Gi ישראל תבצע העברה זאת באופן ישיר. יודגש, כי זכות המשתמש לקבלת המידע האישי אודותיו או לניודו לשרת נתונים אחר חלה ביחס למידע אישי אודות המשתמש אשר מעובד בהתבסס על הסכמתו או בהתבסס צורך לקיום חוזה אשר הינו צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה.
  ז. זכות לביטול הסכמה – משתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו לשימוש של 32Gi ישראל במידע האישי על אודותיו, מרגע הבקשה ואילך, ובלבד שלא יהיה בכך לגרוע או לשלול את חוקיות השימוש במידע קודם לביטול.
  ח. זכות פנייה ל- 32Gi ישראל – במקרה של שאלה, הבהרה או תלונה בנוגע למידע האישי או למדיניות זו, משתמש רשאי לפנות ל- 32Gi ישראל כמפורט במדיניות זו. ככל שהמשתמש אינו מרוצה מהטיפול בפנייתו, הינו רשאי להגיש תלונה לרשות המוסמכת במקום מגוריו או במקום בו אירעה ההפרה של זכויותיו בקשר למידע האישי אודותיו מכוח הדין החל.
  במקרה של פנייה למימוש אילו מהזכויות הללו, 32Gi ישראל תפעל להיענות לפנייה ללא דיחוי. פרק הזמן עשוי להתארך מקום שהדבר דרוש, בהתחשב במורכבות ובמספר הבקשות, ובלבד ש- 32Gi ישראל הודיעה על כך בכתב למבקש. המענה לפנייה למימוש כל אחת מן הזכויות הללו ייעשה ללא עלות למשתמש, אלא אם כן התברר כי הפנייה אינה מבוססת או מוגזמת – אזי תהא 32Gi ישראל רשאית לגבות תשלום בגין פעולותיה במסגרת המענה לפנייה לאחר קבלת הסכמת המשתמש או לחילופין לסרב לפנייה.
  אין באמור לפגוע בזכותה של 32Gi ישראל לשמור עותק של המידע האישי בהתאם להוראות הדין החל בתחום הגנת הפרטיות.
  32Gi ישראל עשויה לדרוש מן המבקש פרטים מזהים או מידע נוסף, בין היתר, על מנת לוודא כי היא אינה מוסרת מידע אישי אודות משתמש לצדדים שלישיים.
  בקשות או פניות תחת סעיף זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: support@32gi.co.il.
 15. שונות
  שינויים –
  32Gi ישראל רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו, לרבות כדי להתאימה לשינויים בשירותים ש- 32Gi ישראל מספקת הרלוונטיים או כמענה על דרישות חוקיות עדכניות. בכל מקרה כאמור, 32Gi ישראל תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר.
  מבלי לגרוע מן האמור, במקרים של שינוי מהותי במדיניות, 32Gi ישראל תעשה מאמץ ליידע את המשתמשים באמצעות פרסום הודעה גלויה באתר, ובכפוף להוראות הדין – לקבלת הסכמת המשתמש לשינוי מהותי כאמור. אלא אם כן, נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום באתר. 32Gi ישראל ממליצה לכל משתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו, ככל שחלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.
  נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר ולגביה יצויין תאריך העדכון האחרון.
  יצירת קשר –
  לכל שאלה או הבהרה בנושא הגנה על נתונים ומידע, ניתן ליצור קשר באחד מן האמצעים הבאים:
  טלפון: 054-7213053
  מייל: support@32gi.co.il
  מדיניות זו מעודכנת לתאריך: 29 בנובמבר, 2021.